Witaj na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

kontakt@pswf.pl

Statut

STATUT

PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELEK FIRM KLUB KOBIET BIZNESU

(tekst jednolity, uwzględniający postanowienia zmienione i nowe, wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Członkiń Stowarzyszenia z dnia 5 czerwca 2018 r.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
 3. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – KLUB KOBIET BIZNESU”.
 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 1. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizowania działalności statutowej.
 1. CELE STOWARZYSZENIA

§1

Celem Stowarzyszenia jest:

1) integrowanie środowiska kobiet biznesu i kobiet przedsiębiorczych,

2) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz umożliwianie wymiany

doświadczeń,

3) propagowanie działalności gospodarczej wśród kobiet; pomoc w podejmowaniu takiej

działalności,

4) stworzenie wielostronnego forum dyskusyjnego na poziomie regionalnym,

ogólnokrajowym i zagranicznym,

5) wzmacnianie znaczenia i wpływu kobiet na życie gospodarcze i publiczne w kraju i za granicą; promowanie kobiet na eksponowane stanowiska w gospodarce i w sferze publicznej,

6) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

7) angażowanie się w proces wyrównywania szans dla kobiet we wszystkich dziedzinach

życia,

8) ochrona praw i interesów kobiet biznesu,

9) propagowanie idei dobroczynności wśród przedsiębiorców,

10) prowadzenie działalności charytatywnej,

11) dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu etyki w prowadzeniu biznesu,

12) ochrona i promocja zdrowia,

13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

14) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

15) działania na rzecz upowszechniania kultury,

16) działania proekologiczne.

§2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia i udzielanie im

rekomendacji.

2) Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do

organów doradczych władzy i administracji publicznej.

3) Współpracę z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji państwowej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.

4) Opracowywanie opinii i ekspertyz w kwestiach dotyczących środowiska przedsiębiorców.

5) Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, których celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.

6) Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką

gospodarki.

7) Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizowanie

imprez promujących idee Stowarzyszenia.

8) Działalność wydawniczą materiałów informacyjnych i reklamowych.

9) Ocenę i rekomendowanie projektów przedsięwzięć gospodarczych i społecznych

opracowanych przez członków Stowarzyszenia.

10) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym zakresie

działania.

11) Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie – Prawo

o stowarzyszeniach.

 1. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, KATEGORIE CZŁONKOSTWA

§3

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych,

2) Członków wspierających,

3) Członków honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać kobieta:

1) będąca właścicielką bądź współwłaścicielką firmy lub kobieta samodzielnie

zarządzająca podmiotem gospodarczym lub działem takiego podmiotu;

2) która pracuje lub aktywnie działa w sektorze prywatnym, publicznym lub

pozarządowym a jej działania są spójne z celami Stowarzyszenia.

 1. Nabycie członkostwa zwyczajnego:

1) w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparciu o pisemny wniosek – deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie, poparty przez dwóch członków Stowarzyszenia. Warunkiem wpisu na listę członków Stowarzyszenia jest uiszczenie wpisowego w terminie 14 dni od daty otrzymanie zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

2) w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2 następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparcie o pisemny wniosek – deklarację wraz z listem motywacyjnym.

§4

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która oświadczy gotowość wspierania Stowarzyszenia w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego misji i celów.
 2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej

deklaracji.

 1. Członek wspierający opłaca dobrowolnie i regularnie raz do roku składkę członkowską

w kwocie nie mniejszej niż określona przez Zarząd Stowarzyszenia.

§5

 1. Długoletnim byłym członkom zwyczajnym lub osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i jego idei może być przyznana przez Walne Zebranie Członków godność członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać kobieta lub mężczyzna obywatelstwa polskiego lub obcego.

1a. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia przez co najmniej 6 lat lub 2 kadencje może być przyznany tytuł „Honorowej Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu”. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków.

 1. Zarząd z własnej inicjatywy, bądź w imieniu co najmniej 1/3 członków przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek o przyznanie członkostwa honorowego lub tytułu, o którym mowa w ust. 1a.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§6

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia związanych z jego misją

i celami,

3) wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§7

Członkowie zwyczajni powinni:

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

2) współdziałać w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie,

5) postępować etycznie w sferze zawodowej i społecznej,

6) świadczyć na rzecz Stowarzyszenia prace społeczne w zakresie związanym z realizacją

celów Stowarzyszenia,

7) propagować cele Stowarzyszenia, pozyskiwać nowych członków oraz osoby wspierające

działalność Stowarzyszenia.

§8

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia:

1) nie korzystają z biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym,

3) mają prawo brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia w zakresie określonym

przez Zarząd Stowarzyszenia,

4) mają obowiązek propagowania celów Stowarzyszenia oraz pozyskiwania nowych

członków i osób wspierających jego działalność.

§9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą

składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy (mimo pisemnego upomnienia).

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

 1. Organem właściwym do rozstrzygania w sprawach, o których mowa w ust. 2 jest Zarząd.
 2. Od decyzji Zarządu Członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej podjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§10

Władzami Stowarzyszenia jest:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Konwent Stowarzyszenia.

§11

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatami mogą być tylko i wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Zasady wyboru do Zarządu Stowarzyszenia zawarte są w Ordynacji Wyborczej do Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Skład osobowy jest również uzupełniany wg powyższej zasady w przypadku, gdy członek władz uchyla się od pracy we władzach Stowarzyszenia. Nieobecność na trzech kolejnych zebraniach władz Stowarzyszenia bez podania przyczyn może stać się podstawą dla Zarządu do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem podjęcia uchwały o wykluczeniu tego członka z władz Stowarzyszenia oraz, w przypadku uwzględnienia tego wniosku, o uzupełnienie składu osobowego o kolejne niewybrane osoby według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku, gdy uzupełnienie składu wg powyższej zasady nie jest możliwe, na Walnym Zebraniu Członków zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków członek władz uchylający się od udziału w pracach władz zostaje zawieszony bez prawa wykonywania powierzonych mu obowiązków i przyznanych uprawnień.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§12

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2) Członkowie wspierający i honorowi, zaproszeni goście – z głosem doradczym.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia

członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów lub w głosowaniu tajnym, na wniosek 10% osób biorących udział w Zebraniu, przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków

Stowarzyszenia,

2) w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez

względu na liczbę obecnych członków.

 1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.

§13

 1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) wybór i odwoływanie Zarządu i Konwentu Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Konwentu,

6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia na wniosek

Zarządu,

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na

wniosek Zarządu;

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu;

9) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności

gospodarczej.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na jeden rok.

§14

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Konwentu,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 1. Zarząd zobowiązany jest zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21

dni od otrzymania żądania lub wniosku, o którym mowa wyżej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

ZARZĄD

§15

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Wybór Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną liczbą głosów, przy obecności wszystkich członkiń Stowarzyszenia posiadających prawo wyborcze.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania, a także zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa lub w przypadku nieobecności Prezesa – dwóch Wiceprezesów.
 4. Do prowadzenia określonych spraw w granicach zwykłego zarządu, Zarząd może

ustanowić pełnomocnika.

 1. Odwołanie Zarządu może nastąpić na każdym Walnym Zebraniu Członków na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwała o odwołaniu zapada większością głosów przy obecności nie mniej niż 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania

odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) ustalanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,

4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,

5) uchwalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków oraz ustania

członkostwa,

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego lub ruchomego Stowarzyszenia,

8) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

9) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji

gospodarczych i społecznych oraz określanie jej form i zasad,

11) uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia,

12) wykonywanie innych czynności i zadań niezastrzeżonych Statutem do właściwości

innych organów Stowarzyszenia.

 1. Prezes i członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
 2. W wypadku pełnienia funkcji społecznie uchwałą Konwentu Stowarzyszenia może zostać

przyznana gratyfikacja dla Prezesa i członków Zarządu.

KONWENT STOWARZYSZENIA

§16

 1. Konwent Stowarzyszenia jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Kadencja Konwentu pokrywa się z kadencją Zarządu, oba organy wybierane są na tym samym Walnym Zebraniu Członków.
 2. Konwent Stowarzyszenia składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu

wybierają ze swego grona Przewodniczącą.

 1. Członkowie Konwentu nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
 2. Do zakresu działania Konwentu należy w szczególności:

1) przeprowadzenie, co najmniej raz na 1 rok, kontroli całokształtu działalności

Stowarzyszenia,

2) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Walne Zebranie Członków lub

Zarząd Stowarzyszenia,

4) prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, pisemnych

lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

5) podejmowanie uchwały o gratyfikacji dla członków Zarządu,

6) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności z postanowieniami Statutu i Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 1. Dla prowadzenia działalności statutowej Konwent może korzystać z odpłatnej pomocy osób niebędących członkami Stowarzyszenia, przy czym koszty z tym związane w pełni pokrywa Stowarzyszenie.
 2. Prezes Stowarzyszenia może żądać przeprowadzenia przez Konwent szczegółowej

kontroli tematycznej.

 1. Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz

w kwartale.

 1. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§17

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do celów statutowych.
 2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) nieruchomości oraz ruchomości będące jego własnością,

2) inne prawa majątkowe,

3) środki pieniężne.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) wpłaty wpisowego i składek członków,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z działalności gospodarczej,

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5) dochodów z ofiarności publicznej,

6) dochodów z innych źródeł.

 1. Stowarzyszenie może w drodze uchwały Zarządu przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko, jeżeli w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, ze masa spadku przekracza długi spadkowe.
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem,

dla jakiego je zorganizowano.

IVa. JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA

§17a

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Siedzibą oddziału może być wyłącznie miasto na prawach powiatu.
 3. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i działają w granicach

określonych w uchwale, o której mowa w § 17b ust. 2.

 1. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§17b

 1. Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie, przy uwzględnieniu § 17a ust. 2.
 2. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§17c

 1. Władze oddziału to:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§17d

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału

Stowarzyszenia.

 1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

2) wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

3) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

5) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

7) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§17e

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu

wybiera się prezesa.

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

na trzy miesiące.

 1. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia udostępnionym Oddziałowi –

w granicach określonych uchwałą, o której mowa w § 17b ust. 2,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

5) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

7) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Do możliwości zatrudnienia oraz otrzymywania gratyfikacji przez członków Zarządu

Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 9 i 10.

§17f

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału

Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 1. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału to:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

2) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i innej dokumentacji

podsumowującej działalność Oddziału,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności

Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium

Zarządowi Oddziału,

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu

Oddziału w razie ich bezczynności,

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o rozwiązanie

Oddziału Stowarzyszenia.

§17g

 1. W uchwale, o której mowa w § 17b ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia określa zasady działania Oddziału, w tym zasady prowadzenia działań w stosunku do osób trzecich oraz innych form działalności Oddziału lub jego organów, które mogą mieć wpływ na majątek lub wizerunek Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

 1. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§18

 1. Inicjatorem zmian statutu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być

Zarząd lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków obecnych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie uchwała, o której mowa w ust. 2, może być podjęta bez względu na

liczbę obecnych członków.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora i ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 2. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).

Białystok, dnia 5 czerwca 2018 r.

Deklaracja dołączenia Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

Pobierz deklarację

Rezygnacja z członkostwa w Podlaskim Stowarzyszeniu Właścicielek Firm

Pobierz rezygnację