Witaj na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

kontakt@pswf.pl

Statut

PODLASKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELEK FIRM
KLUB KOBIET BIZNESU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
3. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – KLUB KOBIET BIZNESU.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
5. Stowarzyszenie działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
6. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
8. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizowania działalno­ści statutowej.

1. CELE STOWARZYSZENIA

§1.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integrowanie środowiska kobiet biznesu.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz umożliwianie wymiany doświad­czeń.
3. Propagowanie działalności gospodarczej wśród kobiet. Pomoc w podejmowaniu takiej działal­ności.
4. Stworzenie wielostronnego forum dyskusyjnego na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym.
5. Wzmacnianie znaczenia i wpływu kobiet na życie gospodarcze i publiczne w kraju i za granicą. Promowanie kobiet na eksponowane stanowiska w gospodarce i sferze publicznej.
6. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i zagra­nicznymi.
7. Angażowanie się w proces wyrównywania szans dla kobiet we wszystkich dziedzinach życia.
8. Ochrona praw i interesów kobiet biznesu.
9. Propagowanie idei dobroczynności wśród przedsiębiorców.
10. Prowadzenie działalności charytatywnej.
11. Dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu etyki w prowadzeniu biznesu.
12. Ochrona i promocja zdrowia.
13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Działania na rzecz upowszechniania kultury.
16. Działania proekologiczne.

§2.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia i udzielanie im rekomendacji.
2. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej.
3. Współpraca z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji państwowej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.
4. Opracowywanie opinii i ekspertyz w kwestiach dotyczących środowiska przedsiębiorców.
5. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, których celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.
6. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką gospodarki.
7. Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizowanie imprez promujących idee Stowarzyszenia.
8. Działalność wydawniczą materiałów informacyjnych i reklamowych.
9. Ocenę i rekomendowanie projektów przedsięwzięć gospodarczych i społecznych opracowanych przez członków Stowarzyszenia.
10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym zakresie działania.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KATEGORIE CZŁONKOSTWA

§3

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych
b) Członków wspierających
c) Członków honorowych
2.
a) Członkiem zwyczajnym może zostać kobieta będąca właścicielką bądź współwłaścicielką firmy lub kobieta samodzielnie zarządzająca podmio­tem gospodarczym lub działem takiego podmiotu.
b) Kobieta, która pracuje lub aktywnie działa w sektorze prywatnym, publicznym lub pozarządowym a jej działania są spójne z celami Stowarzyszenia.
3.
a)Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparciu o pisemny wniosek – deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia osoby ubie­gającej się o przyjęcie, poparty przez dwóch członków Stowarzyszenia. Warunkiem wpisu na listę członków Stowarzyszenia jest uiszczenie wpisowego w terminie 14 dni od daty otrzymanie zawia­domienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
b) Nabycie członkostwa zwyczajnego w przypadku określonym w pkt. 2 lit. B) następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparcie o pisemny wniosek- deklaracje wraz z listem motywacyjnym.

§4.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która oświadczy gotowość wspierania Sto­warzyszenia w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego misji i celów.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek wspierający opłaca dobrowolnie i regularnie raz do roku składkę członkowską w kwocie nie mniejszej niż określona przez Zarząd Stowarzyszenia.
§5.
1. Długoletnim byłym członkom zwyczajnym lub osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i jego idei może być przyznana przez Walne Zebranie Członków godność członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać kobieta lub mężczyzna obywatelstwa polskiego lub obcego.
2. Zarząd z własnej inicjatywy bądź w imieniu, co najmniej 1/3 członków przedstawia Walnemu Ze­braniu Członków wniosek o przyznanie członkostwa honorowego.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§6.
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1 Wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia.
1.2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia związanych z jego misją i celami;
1.3.Wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§7.
1. Członkowie zwyczajni powinni:
1.1. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
1.2. Współdziałać w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
1.3. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
1.4. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie;
1.5. Postępować etycznie w sferze zawodowej i społecznej;
1.6. Świadczyć na rzecz Stowarzyszenia prace społeczne w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
1.7. Propagować cele Stowarzyszenia, pozyskiwać nowych członków oraz osoby wspierające dzia­łalność Stowarzyszenia.

§8.
1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia:
1.1. Nie korzystają z biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
1.2. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym;
1.3.Mają prawo brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia;
1.4. Mają obowiązek propagowania celów Stowarzyszenia oraz pozyskiwania nowych członków i osób wspierających jego działalność.

§9.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1.1. Śmierci członka;
1.2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
1.3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek człon­kowskich przez okres sześciu miesięcy (mimo pisemnego upomnienia).

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
2.1. Rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia;
2.2. Działania na szkodę Stowarzyszenia;
2.3. Popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
3. Organem właściwym do rozstrzygania w sprawach, o których mowa w punkcie 2 jest Zarząd.
4. Od decyzji Zarządu Członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej podjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

III. WŁADZE STOWARZYSENIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§10.
1. Władzami Stowarzyszenia jest:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Konwent Stowarzyszenia.

§11.
1.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania . Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatami mogą być tylko i wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Zasady wyboru do Zarządu Stowarzyszenia zawarte są w Ordynacji Wyborczej do Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie ka­dencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg ko­lejności uzyskanych głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Skład osobowy jest również uzupełniany wg powyższej zasady w przypadku, gdy członek władz uchyla się od pracy we władzach Stowarzyszenia. Nie­obecność na trzech kolejnych zebraniach władz Stowarzyszenia bez podania przyczyn może stać się podstawa dla Zarządu do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Człon­ków celem podjęcia uchwały o wykluczeniu tego członka z władz Stowarzyszenia oraz, w przypad­ku uwzględnienia tego wniosku, o uzupełnienie składu osobowego o kolejne niewybrane osoby według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku, gdy uzupełnienie składu wg powyższej zasa­dy nie jest możliwe, na Walnym Zebraniu Członków zostaną przeprowadzone wybory uzupełniają­ce. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków członek władz uchylający się od udziału w pracach władz zostaje zawieszony bez prawa wykonywania powierzonych mu obowiązków i przy­znanych uprawnień.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§12.

1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1.1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
1.2. Członkowie wspierający i honorowi, zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia człon­ków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią głosów lub w głosowaniu tajnym na wniosek 10% osób biorących udział w Zebraniu przy obecności:
3.1.W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia;
3.2.W drugim terminie ( wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez względu na liczbę obecnych członków.
3.3.Podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodar­czej.
4. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.

§13.

1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1.1. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
1.2. Wybór i odwoływanie Zarządu i Konwentu Stowarzyszenia
1.3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
1.4. Przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
1.5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Konwentu
1.6. Nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu;
1.7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na wniosek Za­rządu;
1.8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu;
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na jeden rok.

§14.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1.1 Z własnej inicjatywy;
1.2. Na żądanie Konwentu
1.3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd zobowiązany jest zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od otrzymania żądania lub wniosku, o którym mowa wyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
ZARZĄD

§15.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania, a także zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa lub w przypadku nieobecności Prezesa- Dwóch Wiceprezesów.
4. Do prowadzenia określonych spraw w granicach zwykłego Zarządu, zarząd może ustanowić peł­nomocnika.
5. Odwołanie Zarządu może nastąpić na każdym Walnym Zebraniu Członków na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu odbywa się w głoso­waniu jawnym. Uchwała o odwołaniu zapada większością głosów przy obecności nie mniejszej niż ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowia­da przed Walnym Zebraniem Członków.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
8.1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8.2Ustalanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
8.3.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad;
8.4.Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia;
8.5.Uchwalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;
8.6.Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków oraz ustania członkostwa;
8.7.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego lub ruchomego Stowarzyszenia;
8.8.Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
8.9.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych;
8.10. Podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji gospo­darczych i społecznych oraz określanie jej form i zasad;
8.11. Uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia;
8.12. Wykonywanie innych czynności i zadań niezastrzeżonych Statutem do właściwości innych organów Stowarzyszenia.
9.1.Prezes i członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy
9.2.W wypadku pełnienia funkcji społecznie uchwałą Konwentu Stowarzyszenia może zostać przyznana gratyfikacja dla Prezesa i członków zarządu

KONWENT STOWARZYSZENIA

§16.

1. Konwent Stowarzyszenia jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia, wybieranym przez Wal­ne Zebranie na okres trzech lat. Kadencja Konwentu pokrywa się z kadencją Zarządu, oba organy wybierane są na tym samym Walnym Zebraniu Członków.
2. Konwent Stowarzyszenia składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swe­go grona Przewodniczącą.
3. Członkowie Konwentu nie mogą wchodzić w skład Zarządu
4. Do zakresu działania Konwentu należy w szczególności:
4.1.Przeprowadzenie, co najmniej raz na 1 rok kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
4.2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
4.3. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Walne Zebranie Członków lub Za­rząd Stowarzyszenia;
4.4. Konwent Stowarzyszenia ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
4.5. Podejmowanie uchwały o gratyfikacji dla członków Zarządu,
4.6. Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności z postanowieniami Statutu I Uchwałami Walnego Zebrania Członków.
4.7. Dla prowadzenia działalności statutowej Konwent może korzystać z odpłatnej pomocy osób niebędących członkami Stowarzyszenia, przy czym koszty z tym związane w pełni pokrywa Stowarzyszenie,
4.8.Prezes Stowarzyszenia może żądać przeprowadzenia przez Konwent szczegółowej kontroli tematycznej,
4.9.Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

IV. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§17.
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
2.1.Nieruchomości oraz ruchomości będące jego własnością,
2.2.Inne prawa majątkowe,
2.3.Środki pieniężne.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
3.1. Wpłaty wpisowego i składek członków;
3.2. Darowizn, spadków i zapisów;
3.3. Dochodów z działalności gospodarczej;
3.4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia;
3.5. Dochodów z ofiarności publicznej;
3.6. Dochodów z innych źródeł.
4. Stowarzyszenie może w drodze uchwały Zarządu przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziej­stwem inwentarza i to tylko, jeżeli w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, ze masa spadku przekracza długi spadkowe.
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

V. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§18

1. Inicjatorem zmian statutu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być Za­rząd lub co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków obecnych przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
3. W drugim terminie uchwała, o której mowa w pkt.2. może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa spo­sób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora i ustala cele, na które powinien być prze­znaczony majątek Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych Sta­tutem, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzysze­niach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Białystok dnia 2013.06.05

Deklaracja dołączenia Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

Pobierz deklarację